5 tips van onze technisch specialist voor een optimale maïsteelt

Akkerbouwzaden
5 tips voor een optimale maisteelt van onze technisch specialist Roel Van Avermaet

Na de keuze voor de beste maïsrassen die passen op je bedrijf, is het raadzaam om de zaaiperiode goed voor te bereiden. De teelttechniek vraagt steeds meer aandacht om tot een maximaal rendement te komen. Onze Technisch Specialist Maïs- en Gerstzaden, Roel Van Avermaet geeft je graag een paar praktische tips. In dit artikel informeert hij je over:

  • Bemesting perceel, waar moet je op letten (bijv. zuurtegraad bodem, kalium) ?

  • Zaaiperiode, wanneer maïs zaaien, bodemtemperatuur

  • Grondbewerking voorafgaand aan maïsteelt

  • Aandachtspunten bij zaai (zaaidiepte maïs en zaaizaadhoeveelheid)

  • Opkomst meten (tip)

Bemesting maïsperceel

Door de steeds aangescherpte bemestingsregels is weten wat en hoeveel we moeten bemesten van groot belang. Een juiste bemestingsstrategie verhoogt de opbrengst van je maïs.  De zuurtegraad van de bodem meten is de eerste stap in de bemestingstrategie. Een juiste pH van de bodem is zeer belangrijk voor de opname van de andere nutriënten, maar ook voor een goede bodemstructuur. Maïs is een kalkminnende teelt die het best groeit op gronden met een optimale pH. De basis van een goede bemesting is dierlijke mest. Deze bemesting dient bij voorkeur vlak voor het zaaien te gebeuren. Aanvullende kunstmest bij voorkeur in de rij toedienen. Vergeet u ook de kaliumbemesting niet. Steeds vaker moet je dit bemestingselement door de strenger wordende bemestingswetgeving aanvullen.

Zaaiperiode maïs en bodemtemperatuur

Een geslaagde maïsteelt start bij een goede inschatting van de bodemtemperatuur. Voor een vlotte kieming is de bodem bij voorkeur opgewarmd tot 10C°
Zaai onder koudere omstandigheden geeft meer kans op opkomstproblemen door oa. bodemschimmels (Phytium, rhizoctonia, ...) en insecten zoals ritnaalden
Te laat zaaien heeft gevolgen voor zowel opbrengst als kwaliteit. Laat zaaien geeft vaak lange maar zwakke planten met een matige kwaliteit en een lagere opbrengst als gevolg.

Tips grondbewerking voorafgaand aan maïsteelt voor vlotte kieming en geslaagde onkruidbestrijding

Het is aan te raden om bodembewerkingen pas uit te voeren als het perceel voldoende droog is. De juiste bodembewerking zorgt voor een optimaal zaaibed zodat de maïs een vlotte opkomst kent. Het zaaibed van de maïs moet vlak zijn. Dit is van belang voor een vlotte maïskieming én voor een geslaagde onkruidbestrijding. Zorg voor een losse bovenlaag (4-5 cm). Onderaan moet de bodem aangedrukt zijn zodat je de maïskorrels in een vochtige ondergrond kunt zaaien. Deze combinatie zorgt samen met een goede bodemtemperatuur voor een vlotte opkomst van het maïsgewas.

Aandachtspunten bij het zaaien van maïs: zaaidiepte en zaaizaadhoeveelheid

Zaaidiepte:
Controleer voor je begint te zaaien op welke diepte je een vochtige aangedrukte bodem terugvindt. De zaaidiepte van de maïs hangt af van het bodemtype en de hoeveelheid vocht in de bodem. Over het algemeen zaait men in zwaardere bodemtypen iets minder diep dan in lichtere gronden.

Zaaizaadhoeveelheid:
De hoeveelheid maïszaden is afhankelijk van het gebruik. Korrelmaïs wordt over het algemeen iets dunner gezaaid dan snijmaïs. Ook het zaaitijdstip is van belang. Hoe vroeger je zaait, hoe meer zaaizaden je nodig hebt. Hoe later je zaait, hoe minder.
Algemeen houd je voor de uitzaai van snijmaïs de volgende zaaizaadhoeveelheden aan:

  • Zaai half april: 100.000 zaden/ha
  • Zaai eind april:  95.000 zaden/ha
  • Zaai begin mei: 90.000 zaden/ha

Bij korrelmaïs gebruik je per zaaitijdstip +/- 5000 zaden minder dan bij snijmaïs.

Hoe controleer je eenvoudig de opkomst van je maïs (tip) ? 

Afhankelijk van de temperatuur komen de zaden al dan niet vlot boven. Controleer altijd de opkomst van je maïspercelen! Het aantal maïsplanten per hectare controleren is snel gebeurd:
Meet 13,3 (lopende) meter uit en tel het aantal planten en vermenigvuldig de telling met 1000. Zo weet je snel of er voldoende maïsplanten op je perceel zijn opgekomen!

Ik wens je een goed maïsseizoen toe!

Roel Van Avermaet

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.