Samen werken aan biodiversiteit | Syngenta Nederland

You are here

Samen werken aan biodiversiteit

Gewasbescherming
20.07.2016

Voor het vierde achtereenvolgend jaar werkt Syngenta samen met vele partijen om biodiversiteit in het landelijk gebied te bevorderen. Dit is belangrijk want veel land- en tuinbouwgewassen zijn voor de bestuiving afhankelijk van insecten.

Door intensieve teeltmethoden kan de biodiversiteit onder druk komen te staan. Populaties bestuivende insecten zoals hommels en bijen en natuurlijke vijanden (of beter vrienden) kunnen verzwakken als gevolg van een afnemende hoeveelheid bloeiende planten in het groeiseizoen waardoor er te weinig stuifmeel en nectar beschikbaar is.

Operation Pollinator
Syngenta werkt al jaren hard om biodiversiteit in landbouwgebieden te stimuleren. Eén van onze belangrijkste projecten is in 2004 van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk als ‘Operation Bumblebee’. Met dit project is aangetoond dat biodiversiteitsstroken met bloeiende planten een zeer positief effect hebben op hommels (tot 6x meer), vlinders (12x meer) en andere insecten (10x meer). In 2008 is het project omgedoopt naar ‘Operation Pollinator’.
De Benelux heeft in 2013 kennisgemaakt met ‘Operation Pollinator’. Doel van dit project is het verspreiden van kennis over het belang van biodiversiteit aan telers, consumenten, overheden en opleidingsinstituten. Vooral waar het gaat om het scheppen van een aantrekkelijke leefomgeving voor bestuivende insecten en natuurlijke vijanden van plagen. Telers kunnen op weinig productieve stroken land verschillende bloeiende planten te zaaien, die als een toevluchtsoord dienen voor nuttige insecten. Syngenta heeft dat jaar 1500 kg zaad beschikbaar gesteld, waarvan 1200 kg in Nederland en 300 kg in België. Op meer dan 150 plaatsen in de Benelux is het mengsel gezaaid.

In de strook zien we grote activiteit van met name zweefvliegen die de strook gebruiken om zich te voeden en daarna hun eieren te leggen in het daarnaast gelegen gewas. Deze eieren leggen ze meestal in bladluiskolonies (zie foto rechts). De larven uit de eieren eten zo’n 100 bladluizen per dag en dragen dan ook substantieel bij aan de bestrijding, zeker in de stook direct grenzend aan de bloemenstrook. Hierdoor kan het insecticide gebruik omlaag. Het inzaaien van stroken past ook binnen de kaders van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) als het gaat om vergroening en geïntegreerde gewasbescherming.

Burgers voor bijen
In 2014 startte Syngenta het Crowd Funding project ‘Burgers voor Bijen’ in Nederland. Honderdveertig telers hebben stroken met bloemen ingezaaid en 180 donateurs (burgers) waren bereid om de deelnemende telers te compenseren voor het inkomensverlies. Jammer genoeg hebben we dit project in deze vorm moeten stopzetten.

Samen werken aan biodiversiteit
In 2015 hebben we de samenwerking gezocht met een dertigtal agrarische natuurverenigingen, verenigd in Bloeiend Bedrijf om gezamenlijk biodiversiteit te promoten en mogelijk te maken. Dit heeft in dat jaar geleid tot samenwerking met meer dan 230 telers en is er bijna 70 ha biodiversiteit gerealiseerd.

In 2016 zijn hier ook Coöperatie Collectief Hoeksche Waard, Flevolands Agrarisch Collectief, Agrarische Natuurvereniging Altena- Biesbosch en Agrarisch Collectief Waadrane in Friesland bijgekomen. Daarnaast werken wij samen met McCain, fa. Hoogland in Ferwerd, Van Dijk Groenteproducties, Agriland en vele ander distributeurs in België. Inmiddels realiseren we hiermee al 245 ha. biodiversiteit met een ‘impact’ op meer dan 8000 ha. leefgebied van insecten, bijen, hommels en natuurlijke vijanden.