Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer

Gewasbescherming

Afgelopen zomer is het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot het gebruik en het lozen van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw gewijzigd. De regels voor agrarische bedrijven worden op twee onderwerpen aangescherpt.
Glastuinbouwbedrijven dienen afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, te zuiveren. In de open teelten worden de teeltvrije zones van enkele gewassen verbreed en moeten verdergaande driftreducerende technieken worden toegepast.
Tevens wordt een vereenvoudiging van het besluit doorgevoerd, door vervanging van enkele middelvoorschriften door doelvoorschriften.

De maatregelen zijn aangekondigd in de Kabinetsnota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'.

In de bijlagen vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit die Activiteitenbesluiten voor open en gesloten teelten. Het volledige besluit leest u hier.