Vooruitblik teeltareaal spruitkool 2017

Het afgelopen spruitkool teeltseizoen heeft zich gekenmerkt door een bijzonder vlotte afzet, zowel op de verse markt als voor de verwerkende industrie. De algemeen achterblijvende spruitontwikkeling
resulteerde in:
- gemiddeld relatief lage producties met krapte op de afzetmarkt
- een hogere prijsvorming dan verwacht voor het verse product.

Niettegenstaande deze gunstige prijsvorming is het areaal voor de versmarkt in 2017 nauwelijks gewijzigd. Dit illustreert wellicht het besef bij producenten dat meer produceren dan wat de markt kan absorberen niet wenselijk is. Onderstaand geven we een overzicht van de spruitkoolarealen in Noordwest-Europe aan de hand van de thans beschikbare informatie:

In Nederland wijzigt het areaal niet of nauwelijks, alhoewel de prijsvorming voor het verse product zeer gunstig is geweest. We gaan ervan uit dat de teeltoppervlakte op 2.600 ha stabiel blijft. Dit is het laagste spruitkoolareaal (net als in 2016) welke ooit werd verbouwd in Nederland!!

In België breidt het areaal flink uit. De inschatting is dat het areaal in 2017 toeneemt tot net boven 3.000 ha. De toename van het areaal, die vooral gestuwd wordt door de vraag van de verwerkende industrie, moet toelaten om een ruimere en meer zekere bevoorrading te bewerkstelligen. Het grootste deel van de uitbreiding is gericht op een vroegere oogst en verwerking in vergelijking met de afgelopen jaren.

In Engeland kent het spruitkoolareaal een kleine toename, het areaal beslaat ruim 3.000 ha. De teelt blijft traditioneel sterk gericht op de afzet in de periode midden december tot eind januari.

Wellicht is de gunstige prijsvorming voor het verse product in Duitsland in afgelopen seizoen de reden voor een lichte uitbreiding van het (kleine) teeltareaal. Voor Centraal Europa (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) wordt het areaal nu ingeschat op ruim 500 ha. Zoals bekend wordt spruitkool in dit gebied bijna uitsluitend voor de lokale verse markt geproduceerd.

In Frankrijk wordt een lichte uitbreiding van het areaal waargenomen. Spruiten worden overwegend voor de versmarkt geteeld, waarvan de afzet vooral bestemd is voor Frankrijk maar voor een deel ook naar België gaat.

Tenslotte blijkt de teelt in Polen verder licht af te nemen. De teelt- en oogstperiode vindt vooral plaats in de (vroege) herfst en is relatief beperkt in tijd door de klimaatomstandigheden. De productie - waarvan een niet onbelangrijk deel bestemd was voor de verwerkende industrie - is in de laatste jaren gevoelig ingekrompen tot ca. 400 ha dit jaar.

Spruitkool

Een beeld van het teeltareaal geeft inzicht in wat in het komend teeltseizoen potentieel kan geproduceerd worden. Uit ervaring weten we dat nog andere teeltfactoren mede een belangrijke rol spelen voor de productie. Niet in het minst het klimaat zoals we in de afgelopen maanden en weken hebben kunnen ervaren. In dit verband blijkt voor spruitkool vooral West-Vlaanderen binnen Europa het teeltgebied te zijn dat het meest te lijden heeft van tekorten aan neerslag, tot op heden.

Enige omzichtigheid om vroegtijdige conclusies te trekken met betrekking tot de te verwachten vermarktbare producties is dan ook nodig. Laten we hopen dat de productie en afzet in het komende teeltseizoen tot eenieders tevredenheid mag verlopen. We wensen iedereen een succesvolle teelt!