You are here

Defi (W2), Herbicide

Defi (W2)

Laatste update:
11.10.2013

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13235 N
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.09.2023

Wintergerst

Wintertarwe

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H304
 • H315
 • H317
 • H319
 • H410

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P280
 • P301 + P310
 • P302 + P352
 • P305 + P351 + P338
 • P331
 • P391