Inssimo (W2) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Inssimo (W2), Fungicide

Inssimo (W2)

Laatste update:
05.03.2020

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14882 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Akkerbouwgewassen (veredelingsteelt)

Akkerbouwgewassen (zaadteelt)

Appel

Appel (Malus domestica)

Chrysant (Chrysanthemum sp)

Eik (Quercus ellipsoidalis)

Eik (Quercus sp)

Fruitteeltgewassen (veredelingsteelt)

Fruitteeltgewassen (zaadteelt)

Gerbera (Gerbera jamesonii)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H315, H335, H319, H317, H361d, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P333 + P313, P102, P391, SP 1, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P501