Strategie voor Metalaxyl – M (en andere fenylamiden, PA) bij gebruik op groenten | Syngenta Nederland

You are here

Website banner

Strategie voor Metalaxyl – M (en andere fenylamiden, PA) bij gebruik op groenten

Uit ervaring is gebleken dat zich schimmelstammen kunnen ontwikkelen die resistent zijn tegen Metalaxyl – M (en andere fenylamiden). Dit document geeft richtsnoeren voor een resistentiebeheerstrategie, met landbouwkundige aanbevelingen en aanbevelingen voor gebruik van fenylamiden (PA) om de ontwikkeling van resistentie tegen te gaan.

Dit document heeft tot doel een duurzaam gebruik van fenylamiden te ondersteunen en resistentie in relatie tot zaadbehandeling met Apron XL te beheersen. Apron XL is voor meerdere gewassen geregistreerd voor bestrijding van ziekten veroorzaakt door de oömyceten Peronospora spp en Pythium spp.

ACHTERGROND

 • Zaaizaadbehandelingen met PA-fungiciden worden slechts eenmaal per groeiseizoen preventief uitgevoerd, resulterend in het laagst mogelijke selectieproces voor bodemgebonden pathogenenpopulaties.
 • Er is slechts sprake van lage concentraties fenylamiden per bodemvolume en slechts een klein deel van de bodemgebonden Pythium-populatie wordt blootgesteld aan het fungicide, met potentiële selectie van resistente individuen.
 • Het grootste deel van de ontwikkelingscyclus van het pathogeen (myceliumgroei, vorming van oösporen in de bodem) wordt niet blootgesteld aan fenylamiden wanneer deze als zaadbehandeling worden gebruikt.
 • De waarschijnlijkheid dat resistentie voor fenylamiden optreedt bij gebruik als zaadbehandeling tegen bodemgebonden Pythium is zeer gering

 

 • Wanneer resistentie tegen fenylamiden in Pythium-populaties wordt vastgesteld, ligt de oorzaak zeer waarschijnlijk niet in zaadbehandeling, maar eerder in andere behandelingen met fenylamiden die voorafgaand zijn toegepast op de bodem of het blad
 • Anti-resistentiestrategieën voor fenylamiden zijn niet nodig wanneer deze uitsluitend worden gebruikt als zaadbehandeling tegen bodemgebonden pathogenen als Pythium spp.
 • In gevallen waarin aanvullende behandelingen met fenylamiden zijn uitgevoerd tegen bladpathogenen of als spuit- of aangiettoepassing tegen blad- of bodempathogenen, zijn strikte anti-resistentiestrategieën vereist (zie FRAC-richtlijnen) http://www.frac.info/expert-fora/phenylamides/general-use-recommendations

 

 

 

 

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

 

FRAC-RICHTLIJNEN voor fenylamiden als blad- of aangiettoepassing

Algemeen

 • Bladfungicide: dient 3/4 tot volledige dosis te worden toegepast, de dosering fenylamide is echter afhankelijk van de specifieke activiteit en wordt bepaald door het bedrijf in kwestie.
 • Geen bodembehandelingen gebruiken om bladziekten te bestrijden.
 • Gebruik van bladtoepassingen beperken tot 2-4 opeenvolgende applicaties per gewas per jaar en uitsluitend kant-en-klare mengsels met een anderswerkende mengpartner gebruiken
 • 14-daagse intervals niet overschrijden
 • Uitsluitend vroeg in het seizoen of gedurende een periode van actieve gewasgroei gebruiken, daarna overstappen op een product zonder fenylamide.
 • Niet gebruiken op pootaardappelgewassen of in kassen

 

Specifieke richtlijnen voor bladgroenteteelt (bij gewasrotatie met hoofdzakelijk groenten)

 • Basisregel: teel bladgroenten volgens een landbouwkundig aanvaardbaar gewasrotatieprogramma (bijv. spinazie eens in de vier jaar)

LANDBOUWKUNDIGE AANBEVELINGEN: hanteer algemene gewasrotatieprincipes:

 • Optimale bemesting, irrigatie op goed gedraineerde bodem
 • Te natte condities vanaf het zaaien en in het jonge plant-stadium vermijden
  • Niet zaaien wanneer binnen enkele dagen na het zaaien extreme regenval wordt verwacht
  • Bij bodemvoorbereiding voor het planten zorgen voor een voldoende diep geprepareerd bodemoppervlak om afdoende afwatering mogelijk te maken

(Pythium is het meest agressief onder natte omstandigheden en veroorzaakt problemen bij zaailingen en jonge planten)

 • Beperk blad- en bodemtoepassingen van fenylamide (bijv. Metalaxyl (M), benalaxyl (-M), Furalaxyl) in rotatiegewassen tot een minimum
 • Respecteer gewasrotaties om inoculumopbouw te beperken
 • Met Apron XL (+/- Maxim 480FS) behandelde zaden in velden met een verleden van intensief gebruik van fenylamiden in blad- en aangiettoepassingen kunnen ernstige opkomstproblemen vertonen door onvoldoende beheersing van Pythium spp. door Metalaxyl M. Zoek in dit geval naar alternatieve bestrijdingsopties

Algemene boodschap:
Resistentiebeheer voor vermelding op etiket van zakken zaaizaad (bij gebruik van Apron XL)

Dit product bevat de werkzame stof metalaxyl-M. Metalaxyl-M behoort tot de chemische klasse der fenylamiden. De FRAC-code is 4. Dit product kan resistentie ontwikkelen. Voor resistentiebeheer dient u het advies vermeld op het productetiket op te volgen of contact op te nemen met uw verkoopvertegenwoordiger of vertegenwoordiger van de fabrikant.

Apron® XL