Het Interra Farm Network | Syngenta Nederland

You are here

Demoboerderij Interra

Het begon met één boerderij in België, nabij Brussel. Inmiddels is het Interra Farm Network uitgebreid naar 10 boerderijen in Europa en Afrika.

Het Interra Farm Network

Het Interra Farm Network is een netwerk van demoboerderijen in Europa en Afrika. We werken hierin samen met professionele telers, lokale overheden en wetenschappelijke instituten. We tonen dat productieve, intensieve landbouw mogelijk is, terwijl er rekening wordt gehouden met de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Door middel van demonstraties en trainingen op de demoboerderijen willen we de introductie van innovatieve oplossingen voor een duurzame landbouw vergemakkelijken. Verder worden proeven aangelegd in het kader van meer duurzaam gebruik van de Syngenta oplossingen en minder belasting op milieu, mens en voedsel. Op dit moment telt het netwerk 10 demoboerderijen in België, Portugal, Polen, Tsjechië, Italië, Hongarije, Marokko, Bulgarije en Zambia.

Het landbouwbedrijf van Jolly

In de Benelux is de Interra Farm gevestigd in Ittre, België. Dit bedrijf is in 1985 opgericht door Ferdinand Jolly, inmiddels runnen vader en zoon Christophe de boerderij samen. De boerderij telt 300 hectare. Ferdinand en Christophe Jolly zijn vooruitstrevende telers die trachten productiviteit te combineren met bescherming van natuurlijke rijkdommen. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de biodiversiteit.
In 2016 besloten de landbouwers naast conventiele (IPM) landbouw ook te starten met bio landbouw. Vandaag bedraagt het aandeel bio landbouw 50%. Ook wordt er gekeken naar Agroforestry.

Naast de vele gewassen die er op de boerderij geteeld worden, heeft de Jolly-boerderij mooie resultaten geboekt in het verhogen van de biodiversiteit. 

Gewassen

Interra

 

Onze plannen voor 2021

In 2021 willen we het volgende bereiken: 

 • Aandacht voor biodiversiteit, als zeer belangrijke schakel in duurzame landbouw
 • Teelttechniek- en rendementsvergelijking tussen de teelt van biologische gewassen en conventioneel geteelde rassen
 • Het Green Cover Crop-concept laten zien ter vermindering van erosie en opslag van CO2 in de bodem
 • Verschillende herbicidebehandelingen in maïs vergelijken; conventionele onkruidbestrijding vergelijken met rijbespuitingen en schoffelen
 • Vermindering van afspoeling regenwater en erosie in de teelt van maïs
 • Invloed van bodembewerking en zaaddichtheid van wintertarwe en wintergerst op opbrengst, onkruidbestrijding en ziekteontwikkeling
 • Hulp om oppervlaktewaterverontreiniging te voorkomen via Remdry of Heliosec
 • Driftreductie van gewasbeschermingsmiddelen via praktische hulpmiddelen
 • Precisielandbouw bevorderen als onderdeel van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Agroforestry
 • Investeren in een Closed Transfer System van verpakkingsmateriaal, die ervoor zorgt dat de landbouwers niet in contact meer kunnen komen met het middel en/of voor zorgt dat middel niet meer in milieu komt (door morsen, spatten, ...)
 • Doorgaan met het organiseren van bezoeken voor een breed scala aan interne en externe belanghebbenden

Bezoek onze demoboerderij!

De demoboerderij in Ittre is geopend voor geïnteresseerden.
Door de huidige Corona pandemie, is het niet mogelijk om u op de Interra Farm te ontvangen. Daarom willen wij u meenemen via deze virtuele toer hiernaast.
Als de Corona maatregelen het toelaten nemen wij u zeer graag mee in een rondleiding ter plaatse. Neem daarvoor contact met één van de specialisten van Syngenta,  Edward Vander Linden ([email protected]) of Christian Walravens ([email protected]).

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.

Puntvervuiling

Puntvervuiling, of anders gezegd, vervuiling van het water tijdens het vullen en het spoelen van de spuittank op het erf, draagt voor meer dan 50% bij dat gewasbeschermingsmiddelen in water terecht komen. Daarom wordt op de Interra Farm extra aandacht geschonken. Syngenta promoot Heliosec en Remdry. Dit zijn eenvoudige hulpmiddelen om water, met daarin restanten van gewasbeschermingsmiddelen, op te vangen. Zon en wind verdampen water en de reststoffen blijven achter in de Remdry of Heliosec, die vervolgens zorgvuldig afgevoerd kunnen worden. 

Samenwerking New Holland, ICL en Syngenta

Sinds begin 2015 werken Israel Chemicals Ltd (ICL), New Holland en Syngenta samen op de Interra Farm van Ferdinand en Christophe Jolly om stappen te zetten op het vlak van duurzame, intensieve landbouw. Alle partijen vinden het belangrijk dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier gebruikt worden en er zorgvuldig omgegaan wordt met natuurlijke hulpbronnen. En het ondersteunen van Ferdinand en Christophe Jolly in het kunnen blijven telen van gewassen van hoge kwaliteit terwijl er duurzaam omgegaan wordt met de omgeving waarin zij produceren.

ICL heeft op het bedrijf van de familie Jolly gecoate (gecontroleerd vrijkomende) meststoffen geïntroduceerd in de aardappelen- en aardbeienteelt. Gecoate meststoffen zijn NPK granules die een coatingslaag hebben waardoor de nutriënten geleidelijk vrijkomen. De voordelen hiervan zijn dat er beduidend minder nutriënten uitspoelen, de plant gedurende de groeifase een continue en constante nutriëntenaanvoer heeft en dat er slechts één toediening nodig is.

New Holland heeft in Ittre een stukje hoogtechnologisch materiaal toegevoegd aan de trekker in de vorm van een autobesturing GPS-systeem. Dit autobesturingssysteem maakt gebruik van het New Holland RTK netwerk om 2 cm nauwkeurig werk af te leveren.

Bezoek Interra