Bicanta de beste bescherming voor schimmelziekten in suikerbieten
Tegen alle ziekten in suikerbieten kun je Bicanta inzetten

Wat is Bicanta?

Bicanta is een sterk product in de ziektebestrijding in de suikerbietenteelt met een breed werkingsspectrum. De combinatie van twee actieve ingrediënten zorgt ervoor dat alle relevante bladziekten zoals Cercospora, Stemphylium, meeldauw, Ramularia en roest effectief worden bestreden. Bicanta bevat twee actieve stoffen in één product: 125g/l difenoconazool en 125g/l azoxystrobine. Bicanta is vooral geschikt voor de eerste toepassing tegen bladziekten (BBCH 39-40)

Ziektebestrijding in suikerbieten

De bestrijding van bladziekten in suikerbieten is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. De druk van met name Cercospora is alleen maar toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door o.a. kortere teeltrotaties en niet-kerende grondbewerking. Oogstresten met ziektesporen kunnen zo langer aanwezig blijven en al vroeg in het seizoen voor aantasting zorgen. Cercospora zorgt voor een opbrengstderving, lagere suikergehaltes en een mindere winbaarheid. Stemphylium is de laatste jaren minder te zien geweest, maar ook hiervan weten we dat deze ziekte zomaar weer kan toeslaan! Speciaal tegen alle ziekten in bieten heeft Syngenta Bicanta ontwikkeld.

Het voordeel van de combinatie van de twee actieve stoffen

Bicanta bevat het in de bietenteelt bekende en breedwerkende difenoconazool. Het hoge gehalte difenoconazool (125 gram /ha) in de formulering geeft een robuuste werking. Zeker bij een vroege inzet kan zo een goed resultaat worden behaald. Azoxystrobine is nieuw in de bietenteelt en vooral tegen Stemphylium een goede oplossing. Voor de andere schimmels zoals roest, meeldauw en Ramularia verhoogt azoxystrobine de effectiviteit van de combinatie. Zoals bekend is er verminderde gevoeligheid van Cercospora voor strobilurines en hoeven we van azoxystrobine geen hoge verwachtingen te hebben. Om toch voldoende werking te verkrijgen, bevat Bicanta daarom per hectare een hogere dosering difenoconazool. De resultaten hiervan in proeven uitgevoerd door Wageningen University & Research (PPO) resp. Lelystad en Vredepeel ziet u verderop deze pagina. 

Toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden

grondwaterbeschermingsgebieden

Bicanta mag worden ingezet in grondwaterbeschermingsgebieden onder de volgende richtlijn: Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die difenoconazool bevatten slechts ééns per twee jaar op hetzelfde perceel worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden (dus: om het jaar twee toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden).

Advies tegen schimmelziekten in suikerbieten

Controleer het gewas regelmatig. Spuit bij voorkeur preventief of zet Bicanta in bij een waarschuwingsbericht van het IRS.

Adviesdosering:

  • 1 l  per hectare
  • Twee toepassingen per teelt met een minimum interval van 21 dagen
  • Veiligheidstermijn is 35 dagen
  • Bicanta verspuiten met minimaal 90 % driftreductie
  • Voor een extra boost tegen Cercopsora kan TERN® met 0,5 l/ha worden toegevoegd.
Advies suikerbieten
Cercospora bestrijden. PPO proef laat uitstekende werking Bicanta zien

Cercospora proef uitgevoerd in opdracht van het IRS te Vredepeel

In Vredepeel is in 2018 in opdracht van het IRS een veldproef uitgevoerd waar diverse middelen die zowel een triazool als een strobilurine bevatten met elkaar zijn vergeleken in een “doorspuitschema”. Hier werden middelen dus niet afgewisseld, wat in de praktijk wel gebeurt. Maar deze methode van onderzoek laat wel de kracht van de afzonderlijke middelen zien.
Conclusie: Door zijn werking op Cercospora geeft Bicanta het gewas met de beste bladgezondheid. 

Stemphylium in bieten bestrijden met Bicanta

Werking op Stemphylium

Bicanta is in een petrischalenproef vergeleken met het sterkste Stemphyliumproduct. De proef is uitgevoerd door Wageningen University & Research (PPO) in Lelystad in 2019.
Conlcusie: Bicanta heeft een goede werking op Stemphylium

cercospora bestrijden in suikerbieten met Bicanta

Resistentiemanagement

In het kader van resistentiemanagement adviseren wij om: 

  • Middelen op tijd (preventief) in te zetten
  • Het interval tussen de bespuitingen goed aan te houden
  • Waar mogelijk, middelen af te wisselen (FRAC)
  • Liefst een zo ruim mogelijke teelrotatie toepassen. Dit is belangrijk omdat de schimmel minimaal 4 jaar kan achterblijven op plantresten of organisch materiaal.
  • Een kerende grondbewerking uit te voeren na een bietenteelt om op deze manier de plantresten goed onder te werken.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.