Erfemissie

Erfemissie pakken we samen aan

Het aanpakken van erfemissie is cruciaal

Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Door CLM Onderzoek en Advies en door Broos Water is de Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Dit gebeurde op verzoek van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto (waaronder Syngenta). In de Toolbox Emissibeperking zijn factsheets te vinden met praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Daarnaast is er een Erfemissiescan beschikbaar. Door het invullen van de erfemissiescan op www.erfemissiescan.nl kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om emissie vanaf het erf te verminderen. Inmiddels is de Erfemissiescan uitgebreid met specifieke onderdelen voor de fruit- en de bloembollenteelt. Per 1 april 2019 is de Erfemissiescan Akkerbouw 1585 keer ingevuld. De Erfemissiescan fruit 326 keer. De bollentelers vulden reeds 177 scans in. 

Emissiebeperking is ook belangrijk voor het behoud van een gedegen middelenpakket.

Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats. Daar wordt de spuit na gebruik gestald en gereinigd en soms ook gevuld. Bij het vullen kan worden gemorst en bij het schoonmaken van de spuit kan waswater met gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot stromen of in het riool terecht komen. Uit metingen blijkt dat deze emissieroute groter is dan eerst gedacht. Water dat van het erf afspoelt, kan hoge concentraties gewasbeschermingsmiddel bevatten. Dat niet alleen slecht voor het milieu, maar kan uiteindelijk leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edward Vander Linden: edward.vander_linden@syngenta.com

Loket Erfemissie Gewasbescherming voor alle vragen

Loket Erfemissie Gewasbescherming

Voor alle specifieke vragen van telers en loonwerkers. Je vragen worden eenduidig en praktische beantwoord en helpen je om daadwerkelijk aan de slag te gaan met emissiebeperking. Op de website vind u ook de meest gestelde vragen terug.
Telefoon: 0345 470 719 of e-mail: erfemissie@clm.nl

Erfmissiescan Toolbox water

De Erfemissiescan

..is een digitale scan waarmee u eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf uw erf in kaart kunt brengen. Zo kunt u eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen.

Eremissiescan voor fruitteelt nu ook beschikbaar

Een scan speciaal voor de fruitteelt

De NFO heeft de doorontwikkeling naar de fruitteelt ondersteund, omdat telers met deze tool op een eenvoudige wijze zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. In de scan beantwoorden telers vragen over het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. In de module voor de fruitteelt zijn ook gerichte vragen opgenomen over emissies bij het reinigen en opslaan van voorraadbakken, naoogst behandelingen en het sorteren van fruit met een waterdumper.

Erfemissie