Meer mogelijkheden tegen echte meeldauw

Gewasbescherming
Magnolia

Veelal vindt de hoogste echte meeldauw druk plaats in de tweede helft van het jaar als de temperaturen wat meer oplopen. Toch zien we de laatste weken al wel flink de druk toenemen! Echte meeldauw gedijt goed bij droog weer en heeft weinig vocht nodig om zich te ontwikkelen. Regen heeft een negatieve invoed op de ontwikkeling van de schimmel, maar tot nu toe is het weer bijzonder droog.

Op tijd starten en afwisselen

Preventief start men vaak (afhankelijk van de omstandigheden) in mei met middelen vanuit de groep van de strobilurines, zoals bijvoorbeeld Ortiva®. Voorheen werd spuitzwavel veel gebruikt, maar de etiketten zijn dusdanig beperkt dat dit niet meer bruikbaar is in de onbedekte boomkwekerij. Afwisselen is ook noodzakelijk om zo te voldoen aan de etiketten, maar ook vanuit het oogpunt van resistentiemanagement. Zo kan na 1 of 2 bespuitingen met een middel uit de groep van strobilurines, bijvoorbeeld worden afgewisseld met een middel op basis van fluopyram, dat in de groep van de SDHI’s zit.

Nieuwe mogelijkheden met plantactivator Inssimo®

Voor een aantal gewassen is het sinds dit jaar ook mogelijk om preventief te starten met Inssimo. Inssimo is een middel dat het SAR afweermechanisme van de plant activeert. Hierdoor wordt de plant veel minder vatbaar voor echte meeldauw. Het middel doodt geen schimmels en moet preventief worden ingezet voor een optimale werking. Vanuit andere teelten weten we dat het ook een werking kan hebben tegen de bacterieziekten Pseudomonas en Xanthomonas. Mogelijk dat Inssimo bijvoorbeeld in Prunus laurocerasus ook Hagelschot kan voorkomen. Dat moet echter nog onderzocht worden. Voor een overzicht van de teelten waarin Inssimo is toegelaten en meer informatie klik hier.

Door Aegisto (Delphy) is een proef uitgevoerd in eik waarbij bij de eerste beginnende aantasting 2 toepassingen zijn uitgevoerd met 1 week interval. Voor een optimale werking eigenlijk te laat voor Inssimo, maar desondanks zien we dat het de meeldauw met slechts 30 g/ha (toelating = max 50 g/ha) goed kon onderdrukken. Voor een optimale werking dient Inssimo preventief = voor een zichtbare aantasting ingezet te worden.


Hieronder in grafiek 3 de resultaten van de proef.

Grafiek 3 percentage aangetast blad door echte meeldauw

Als de druk toeneemt vertrouw op Alibi Flora® en Topaz®

Sinds eind vorig jaar is Alibi Flora op de markt gekomen. Syngenta heeft Alibi Flora speciaal voor de sier -en boomteelt ontwikkeld. Het middel is zowel toegelaten in de bedekte als onbedekte teelt en heeft een preventieve en curatieve werking tegen echte meeldauw, bladvlekkenziekten en roest.

Vorig jaar heeft Syngenta in de zomer een echte meeldauw proef uitgevoerd in Magnolia.

In de grafiek hieronder staat het % echte meeldauw bestrijding weergegeven.

Grafiek 4 percentage echte meeldauw bestrijding

De proef is gestart bij 2% aantasting. De druk was erg hoog. Gedurende de proef liept het % echte meeldauw aantasting in onbehandeld op tot boven de 50%. Alibi Flora was met 1l/ha en 1000 l/ha water volume gespoten met een interval van 10 dagen. Uit de grafiek kunnen we opmaken dat ondanks de hoge druk Alibi Flora erin slaagde om de meeldauw goed onder controle te houden. Zelfs 10 dagen na de tweede toepassing bleef de aantasting in het object met Alibi Flora beperkt tot 5% = 90% bestrijding t.o.v. onbehandeld.

In de onbedekte teelt mag Alibi Flora 2x met een dosering van 0,1% worden toegepast met een interval van minimaal 1 week. Alibi Flora kan zowel preventief worden ingezet als tot de eerste beginnende aantasting zichtbaar wordt.

Het referentie product in bovenstaande proef was op basis van penconazole. Inmiddels heeft Syngenta ook Topaz op basis van penconazole kunnen registreren voor de boomkwekerij. Alibi Flora heeft 2 actieve stoffen, azoxystrobine zit in de groep van de strobilurines en difenoconazole zit in de groep van de triazolen. Klik hier voor meer informatie over Alibi Flora.

Afhankelijk van het gewas en de periode dat het gewas tegen meeldauw beschermd moet worden kan aanvullend op Alibi Flora het middel Topaz (triazool) worden ingezet.

Voor de afwisseling kan in de meeste gewassen prima gebruik worden gemaakt van een middel op basis van bupirimaat, dat in de chemische groep pyrimidinolen valt. We kunnen concluderen dat we momenteel voldoende middelen hebben om echte meeldauw goed aan te pakken in de meeste teelten. Lees wel goed de etiketten, aangezien elk middel haar eigen toepassingsvoorwaarden heeft.