You are here

Pediment, Insecticide

Pediment

Laatste update:
22.02.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15584 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Openbaar groen

Vaste plantenteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, H319, H332, H301, EUH401, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P305 + P351 + P338, SP 1, P301 + P310, SPo 2, P261, P280, P102, P337 + P313