Good Growth Plan | Syngenta Nederland

You are here

We staan voor de grootste uitdaging van de mensheid

De vraag naar voedsel stijgt snel

Elke dag komen er 200.000 monden bij die gevoed moeten worden. In dichtbevolkte delen van de wereld gaat de consumptie sterk omhoog door verandering in eetgewoontes, onder andere meer vlees.

Maar elke seconde verdwijnt er landbouwgrond ter grootte van een voetbalveld door bijvoorbeeld erosie en woning- en wegenbouw. De productiemiddelen zoals zoet water en voedingsstoffen (oa fosfaat) nodig voor de groei van planten worden schaars. Door de intensieve productie loopt de bodemvruchtbaarheid achteruit en de biodiversiteit staat onder druk. Het gebruik van  gewasbeschermingsmiddelen staat hoog op de agenda.

De productie per hectare moet in de komende decennia met 70% omhoog, met minder middelen: ‘grow more with less’.

Syngenta gaat deze enorme uitdaging aan, en heeft zes beloften verwoord in haar Good Growth Plan. Vóór 2020 willen wij:

Infografic GGP

 

Het Good Growth Plan in Nederland en België

Gewassen efficiënter produceren

Syngenta is in 2014 twee projecten gestart in Nederland en België waarin samengewerkt wordt met telers en de keten om de bedrijfsvoering op alle mogelijke manieren te verduurzamen.

Nederland: Fruit Project

Met het Fruit Project bieden wij de teler een oplossing in de vorm van producten en services aan om de teelt van appel en peer te verduurzamen en de kansen op de afzetmarkt te vergroten. Zaken die in dit project aan de orde komen zijn:

 • Inzet van biologische bestrijders, naast de inzet van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Biodiversiteitsstroken;
 • Restwater management door middel van de inzet van de Heliosec;
 • Het geven van training om spuitdrift te beperken;
 • Inzet van groenere gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers.

De resultaten van de bedrijven waar we mee samenwerken om deze omslag in productie te bewerkstelligen, vergelijken we met conventionele fruitbedrijven die het op de gangbare manier doen. De analyse wordt gedaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau Market Probe. 

België: Bloemkoolproject

In België hebben we een project in bloemkool. Hierbij begeleiden we vijf bedrijven samen met Pinguin om met minder input van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, meer of in ieder geval dezelfde opbrengst en kwaliteit te behalen.

In dit project werken we aan:

 • Telen van resistente rassen;
 • Inzet van zaadbehandelingsmiddelen;
 • Inzet van biologische bestrijders, naast het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Biodiversiteitstroken;
 • Restwatermanagement door middel van de inzet van de Heliosec;
 • Inzet van groenere gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers.

Ook de resultaten van deze vijf bedrijven worden vergeleken met die van conventionele bloemkoolbedrijven in Midden-West-Vlaanderen. De analyse wordt gedaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau Market Probe.

 

Maar we doen meer...!

Training

De inzet van gewasbeschermingsmiddelen, hoe noodzakelijk deze ook zijn ook voor de productie, ligt onder een vergrootglas. Nederland en België zijn dichtbevolkt en er is veel water in beide landen. We moeten altijd zien te voorkomen dat middelen door verwaaiing terechtkomen in de bewoonde sector, in het water, effecten hebben op bijen of niet-doelwit insecten en planten moeten we altijd zien te voorkomen. 

Wij trainen jaarlijks telers en medewerkers van de distributie in Nederland en België om zo verantwoord en veilig mogelijk om te gaan met producten, zodat de middelen alleen dáár terechtkomen waar ze nodig zijn (op het gewas) en niet in de omgeving ervan. Hiermee minimaliseren we de impact op het milieu.

Deze trainingen geven we op technische bijeenkomsten en door bijdragen te leveren aan de verplichte licentiecursussen van telers.  

Operation Pollinator

Syngenta stelt in de Benelux jaarlijks honderden kilo’s bloemenzaad beschikbaar om biodiversiteit te bevorderen. Er zijn op elk bedrijf wel minder productieve stukjes te vinden die erg geschikt zijn voor een bloemstrook. We werken nauw samen met agrarische natuurverenigingen en collectieven, onze distributie en ketenpartijen om het aantal biodiversiteitsstroken uit te breiden. Bovendien zijn we sinds begin 2018, samen met meer dan 40 initiatieven, trotse partner van de Nationale Bijenstrategie.

Wil je meer weten over onze wereldwijde duurzaamheidsambitie?

We publiceren ieder jaar een rapport waarin onze duurzaamheidsprestaties en -inspanningen worden beschreven. Download ons Environmental, Social & Governance Report 2020 
Ga voor alle verhalen en projecten in het Good Grwoth Plan naar www.goodgrowthplan.com

 

GGP